DSpace/Manakin Repository

Дигитална италијанска библиотека во Северна Mакедонија - BIM-Biblioтeca digitale italiana in Macedonia del Nord

Дигитална италијанска библиотека во Северна Mакедонија - BIM-Biblioтeca digitale italiana in Macedonia del Nord

 

Италијанската дигитална библиотека во Северна Македонија - БИМ е дел од истоимениот проект на Институтот „Данте Алигиери“ во Скопје, Друштвото „Данте Алигиери“ во Рим, Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје (НУБ), Националната централна библиотека во Рим, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и Амбасадата на Република Италија во Скопје. Главната цел на проектот финансиран од Друштвото „Данте Алигиери“ во Рим е дигитализација на дел од старите италијански книги и ракописи од фондот на НУБ. Во рамките на проектот беа реализирани, исто така, две студентски работилници за реставрација, конзервација и дигитализација на стари текстови, беше организирана изложбата „Каде она sì слатко звучи. Патување низ историјата на италијанскиот јазик“ и беа остварени средби меѓу експерти од Националната библиотека во Рим и НУБ со цел размена на искуства. Италијанската дигитална библиотека во Северна Македонија - БИМ содржи десетина книги од италијански автори, кои датираат од XVI и XVII век, како и неколку ракописи на италијански јазик и два на латински јазик Италијанска дигитална библиотека во Северна Македонија Учесници во проектот: Институт „Данте Алигиери“ во Скопје Ладислав Цветковски, координатор Руска Ивановска-Наскова, координатор Анета Симовска, секретар Друштво „Данте Алигиери“ во Рим Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Амбасада на Република Италија во Скопје Национална централна библиотека во Рим Андреа Де Пасквале, директор Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје (НУБ) Фримзим Даути, директор Сенка Наумовска Викторија Костоска Зорица Јаковлеска-Спировска Марко Цуцуловски Нита Муча Иво Митев Маја Костадиновска Ирена Наумовска Анета Атанасовски Милица Ивановска Елена Манеска Галерија слики Изложба „Каде она sì слатко звучи. Патување низ историјата на италијанскиот јазик“ (НУБ, 2018) Работилница со студенти од УКИМ Работилница со ученици од НОВА Работна посета на Националната и централна библиотека во Рим Работна посета на НУБ Презентација на проектот БИМ

La Biblioteca digitale italiana in Macedonia del Nord - BIM fa parte dell'omonimo progetto dell'Istituto Dante Alighieri di Skopje, la Società Dante Alighieri di Roma, la Biblioteca Nazionale e Universitaria di Skopje "San Clemente d'Ocrida", la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, l'Università "Ss. Cirillo e Metodio" di Skopje e l'Ambasciata italiana a Skopje. L'obiettivo principale del progetto finanziato dalla Società Dante Alighieri di Roma è la digitalizzazione di alcuni libri antichi e manoscritti italiani del fondo della Biblioteca Nazionale e Universitaria di Skopje. Nell'ambito del progetto sono stati organizzati due laboratori per il restauro, la conservazione e la digitalizzazione di testi antichi destinati a studenti, è stata inaugurata la mostra "Dove il sì suona. Viaggio attraverso la lingua italiana" (Biblioteca Nazionale e Universitaria di Skopje, 2018) e sono stati realizzati incontri tra esperti della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e la Biblioteca Nazionale e Universitaria di Skopje. La Biblioteca digitale italiana in Macedonia del Nord - BIM comprende una decina di libri italiani del XVI e XVII secolo e qualche manoscritto in italiano e latino. Partecipanti al Progetto: Istituto Dante Alighieri a Skopje Ladislav Cvetkovski, Coordinatore Ruska Ivanovska-Naskova, Coordinatrice Aneta Simovska, Segretaria Società Dante Alighieri di Roma Università "Ss. Cirillo e Metodio" di Skopje Ambasciata italiana a Skopje Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Andrea De Pasquale, Direttore Biblioteca Nazionale e Universitaria di Skopje "San Clemente d'Ocrida" Frimzim Dauti, Direttore Senka Naumovska Viktorija Kostoska Zorica Jakovleska-Spirovska Marco Cuculovski Nita Muča Ivo Mitev Maja Kostadinovska Irena Naumovska Aneta Atanasovski Milica Ivanovska Elena Maneska Galleria Foto "Dove il sì suona. Viaggio attraverso la lingua italiana" (Biblioteca Nazionale e Universitaria di Skopje, 2018) Laboratorio con studenti della Scuola superiore NOVA Laboratorio con studenti dell'Università "Ss. Cirillo e Metodio" di Skopje Visita alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Visita alla Biblioteca Nazionale e Universitaria di Skopje Presentazione del Progetto BIM

Збирки во оваа колекција

Последни поднесувања